Förordningar

 1. Allmänna bestämmelser
 2. Definitioner
 3. Typ och omfattning av elektroniska tjänster
 4. Villkor för tillhandahållande och ingående av avtal om elektroniska tjänster
 5. Villkor för uppsägning av avtal om elektroniska tjänster
 6. Förfarande för klagomål
 7. Immaterialrätt
 8. Slutbestämmelser
 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
  1. Webbplatsen fungerar enligt de regler som fastställts i dessa Användarvillkor.
  2. Användarvillkoren fastställer typer och omfattning av tjänster som tillhandahålls elektroniskt av Webbplatsen , reglerna för att tillhandahålla dessa tjänster, villkoren för att ingå och upphöra avtal om elektroniska tjänster, samt förfarandet för klagomål.
  3. Varje tjänstanvändare som vidtar åtgärder för att använda de Elektroniska Tjänsterna på Webbplatsen , är skyldig att följa dessa Användarvillkor.
  4. För frågor som inte regleras av dessa Användarvillkor gäller följande lagstiftning
   1. Lagen om tillhandahållande av tjänster via elektroniska medier av den 18 juli 2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 med ändringar),
   2. Konsumenträttslagen av den 30 maj 2014 (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Civilkodexen av den 23 april 1964 (Dz. U. nr 16, poz. 93 med ändringar) och andra relevanta bestämmelser i polsk lagstiftning.
 2. DEFINITIONER
  1. KONTAKTFORMULÄR – ett formulär som finns tillgängligt på Webbplatsen som möjliggör för tjänstanvändaren att direkt kontakta tjänsteleverantören.
  2. ANVÄNDARVILLKOR – dessa användarvillkor för Webbplatsen.
  3. TJÄNSTELEVERANTÖR – Contentation sp. z o.o., adress: aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin, adress för delgivning: som ovan, registrerad i företagsregistret i det Nationella Domstolsregistret som drivs av distriktsdomstolen Szczecin-Centrum i Szczecin, avdelning XIII för det Nationella Domstolsregistret under nummer KRS 0000871922, NIP: 8522668617, REGON: 387628543, med ett aktiekapital på: 50.000 zł,
   e-postadress: [email protected].
  4. TJÄNSTETAGARE – en fysisk person, juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk personlighet som lagen ger rättskapacitet, som använder Elektronisk Tjänst.
  5. ELEKTRONISK TJÄNST – en tjänst som tillhandahålls elektroniskt av tjänsteleverantören till tjänstagaren via Webbplatsen.
  6. NYHETSBREV – En Elektronisk Tjänst som tillåter tjänstagaren att prenumerera och få gratis information från tjänsteleverantören skickad till den e-postadress som tjänstagaren har angivit.
 3. TYP OCH OMFATTNING AV ELEKTRONISKA TJÄNSTER
  1. Tjänsteleverantören möjliggör via Webbplatsen användning av Elektroniska Tjänster som:
   1. användning av Kontaktformuläret,
   2. användning av Nyhetsbrevet,
  2. Tillhandahållande av elektroniska tjänster till tjänstagare sker enligt villkoren i Användarvillkoren.
 4. VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH INGÅENDE AV AVTAL OM ELEKTRONISKA TJÄNSTER
  1. Tillhandahållandet av de elektroniska tjänsterna som definieras i kapitel III, punkt 1 i Användarvillkoren, är kostnadsfritt.
  2. Perioden för vilken avtalet ingås:
   1. avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster som innebär möjligheten att skicka meddelanden via kontaktformuläret ingås för en bestämd tid och upphör när meddelandet skickas eller när tjänstagaren upphör att skicka det.
   2. avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster som innebär användning av nyhetsbrevet ingås för en obestämd tid.
  3. Tekniska krav som krävs för att samarbeta med tjänsteleverantörens IT-system:
   1. en dator med internetuppkoppling,
   2. tillgång till e-post,
   3. en webbläsare,
   4. aktivering av Cookies och Javascript i webbläsaren.
  4. Tjänstagaren är skyldig att använda webbplatsen i enlighet med lag och god sed, med tanke på att respektera personliga rättigheter och immateriella rättigheter för tredje part.
  5. Tjänstagaren är skyldig att ange uppgifter som överensstämmer med de faktiska omständigheterna.
  6. Tjänstagaren är förbjuden att tillhandahålla innehåll av olaglig karaktär.
 5. VILLKOR FÖR UPPSÄGNING AV AVTAL OM ELEKTRONISKA TJÄNSTER
  1. Uppsägning av avtalet om elektroniska tjänster:
   1. Uppsägning kan ske av avtal om elektroniska tjänster av kontinuerlig och obegränsad karaktär (t.ex. användning av nyhetsbrevet).
   2. Tjänstagaren kan säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan att ange skäl genom att skicka en relevant förklaring via e-post till adressen: [email protected]
   3. Tjänsteleverantören kan säga upp avtalet om elektroniska tjänster av kontinuerlig och obegränsad karaktär om tjänstagaren bryter mot Användarvillkoren, särskilt när de tillhandahåller innehåll av olaglig karaktär efter ett misslyckat tidigare krav på att upphöra med överträdelserna inom en angiven tidsperiod. Avtalet upphör då att gälla 7 dagar efter att en viljeförklaring om uppsägning har lämnats (uppsägningstiden).
   4. Uppsägning leder till att det juridiska förhållandet upphör att gälla för framtiden.
  2. Tjänsteleverantören och tjänstagaren kan när som helst säga upp avtalet om elektroniska tjänster genom en överenskommelse mellan parterna.
 6. FÖRFARANDE FÖR REKLAMATIONER
  1. Reklamationer relaterade till tillhandahållandet av elektroniska tjänster av tjänsteleverantören:
   1. Reklamationer relaterade till tillhandahållandet av elektroniska tjänster via Webbplatsen kan lämnas via e-post till adressen: [email protected]
   2. I ovanstående e-postmeddelande bör så mycket information och omständigheter som möjligt angående föremålet för reklamationen anges, särskilt typen och datumet för när oegentligheterna uppstod samt kontaktuppgifter. Informationen kommer att underlätta och påskynda behandlingen av reklamationen av tjänsteleverantören.
   3. Behandling av reklamationer av tjänsteleverantören sker omedelbart, senast inom 14 dagar.
   4. Tjänsteleverantörens svar på reklamationen skickas till tjänstagarens e-postadress som anges i reklamationsanmälan eller på annat sätt som tjänstagaren anger.
 7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  1. Allt innehåll på webbplatsen på adressen är skyddat av upphovsrätt och är tjänsteleverantörens egendom. Tjänstagaren är helt ansvarig för skada orsakad till tjänsteleverantören som ett resultat av användning av innehåll på webbplatsen utan tjänsteleverantörens tillstånd.
  2. All användning av någon del av innehållet och innehållet på webbplatsen av någon utan uttryckligt skriftligt tillstånd från tjänsteleverantören utgör ett brott mot upphovsrätten som tillkommer tjänsteleverantören och medför civilrättsligt och straffrättsligt ansvar.
 8. SLUTBESTÄMMELSER
  1. Avtal som ingås via Webbplatsen ingås i enlighet med polsk lag.
  2. Vid en motsättning mellan någon del av Användarvillkoren och gällande lag, tillämpas relevanta bestämmelser i polsk lag istället för den ifrågasatta bestämmelsen i Användarvillkoren.